Huishoudelijk reglement Tennisvereniging De Hoeve

Algemeen:

 • Ieder lid wordt een sleutel, welke toegang geeft tot de accommodatie, ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van de vereniging. Bij verlies of diefstal van de sleutel kan een vervangend exemplaar worden geleverd tegen betaling van een door het bestuur vast te stellen bedrag. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de sleutel te worden ingeleverd bij het commissielid van de ledenadministratie, de secretaris.
 • Ieder lid dient zich teven te houden aan het huishoudelijk reglement van de stichting ’t Meuken.
 • Indien nodig kan de verlichting op de tennisbanen worden ontstoken met de schakelaars, welke zich in de hal van de kiosk bevinden. Indien niet meer wordt gespeeld dient men de verlichting uit te schakelen. Deze gaan NIET vanzelf uit. Denk aan de energiekosten.
 • Het dragen van tennisschoenen op de tennisbanen is verplicht, terwijl het dragen van gepaste tenniskleding zeer op prijs wordt gesteld.
 • Ieder tennislid dient de regels voor het afhangen na te leven. Zie werking afhangsysteem. Het pasje blijft eigendom van de vereniging. Bij verlies of diefstal van pasje kan een vervangend exemplaar worden geleverd tegen betaling. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de het pasje te worden ingeleverd bij het commissielid van de ledenadministratie, de secretaris.
 • Tennisleden mogen incidenteel introducés uitnodigen om samen te tennissen. Zij dienen in het bezit te zijn van een introducékaart, welke tegen betaling (senioren € 5,- en junioren € 2,50) te verkrijgen is bij de beheerder van ’t Meuken. De introducé heeft dezelfde rechten en plichten als de tennisleden voor zover dit het spelen op de tennisbanen betreft. Het uitnodigen van andere verenigingen kan geschieden indien dit geen probleem oplevert voor de eigen leden. In het laatste geval dient overleg gepleegd te worden met het bestuur.
 • Gedurende de competitiedagen en avonden voor tennis zijn de banen niet toegankelijk voor niet competitiespelers. Tevens kan het bestuur de banen reserveren op vastgestelde uren voor de competitiespelers om te trainen. Zie hiervoor het mededelingenbord in de accommodatie en de website.
 • Het is verboden te roken op de tennisbanen, terwijl het nuttigen van etenswaren evens niet is toegestaan. Men dient de aanwijzingen op de waarschuwingsborden langs de banen op te volgen.
 • Ieder lid wordt dringend verzocht de tennisbanen en de kiosk netjes achter te laten.
 • Bij het, als laatste, verlaten van het park dient ieder lid zich ervan te overtuigen of de verlichting uit is, er geen waterkranen open staan, de kiosk wordt afgesloten en het hek goed wordt gesloten en ook afgesloten.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor letsel van spelers en bezoekers van het park. Ook voor schade en diefstal van persoonlijke bezittingen van spelers en bezoekers kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Tijdens dooi zijn de tennisbanen tot nader order niet toegankelijk; dit wordt aangegeven door middel van een mededeling op het park, en het laten zakken c.q. verwijderen van de netten.
 • OPDOOI KLIK HIER

Werking afhangsysteem

Het afhangsysteem werkt middels het afhangbord. Het reserveren van een tennisbaan doet u door middel van het plaatsen van minimaal twee K.N.L.T.B. en of clubspelerspassen op het bord te hangen op die tijd waarop men wil spelen. Het afhangen / reserveren van een baan is alleen toegestaan als de eigenaar van het label / pas zelf op het park aanwezig is.

Spelerspas / Label

 • U ontvangt een label.
 • Zonder label mag u niet spelen.
 • Het label is persoonsgebonden. Uitlenen is verboden.
 • Elk jaar ontvangt u een label met een andere kleur als die van de voorgaande jaren.
 • Bij het zoekraken van een label dient men contact op te nemen met de penningmeester.
  Tegen betaling van € 5,- kan men een nieuw label verkrijgen.

Baanreglement

 • Huisdieren hebben geen toegang op de banen.
 • De baancommissie en de baancommissaris zijn gerechtigd banen te vorderen voor onderhoud en voor baanreparatie.
 • De speelduur op de banen is overdag en ‘s avonds 45 minuten volgens het tijdschema op het afhangbord.
 • Voor baanreservering moeten er minimaal 2 labels hangen. De bezitters van die labels moeten op het park aanwezig zijn. Reservering voor een ander is niet mogelijk. Tijdens het volgen van de training is baanreservering verboden.
 • Bij het niet in gebruik zijn van de banen, is het toegestaan om maximaal 10 minuten voor de gereserveerde speeltijd de baan in gebruik te nemen. Bij het eerder in gebruik nemen van de baan kan ieder lid de betreffende labels verwijderen en zelf die baan reserveren.
 • Leden t/m 12 jaar mogen niet van maandag t/m vrijdag na 18.00 uur spelen, behoudens uitzonderingen, door het bestuur goedgekeurd. Een uitzondering op deze regel zijn eventueel uitgelopen competitiewedstrijden voor de jeugd.
 • Lesbanen dienen op de vastgestelde tijden worden vrijgemaakt.
 • Tijdens wedstrijden en toernooien dient een ieder mee te werken aan het krijgen en / of behouden van een rustige sfeer op en bij de banen.
 • Indien men gebreken aan de baan of de uitrusting constateert, dient men dit te melden aan de baancommissaris.
 • Ieder lid wordt geacht de werking van het afhangsysteem te kennen.
 • De leden zijn verplicht om aanwijzingen van de in punt 9 genoemde persoon op te volgen.
 • In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt er een beroep gedaan op de sportiviteit en het gezonde verstand van de leden. Anders beslist de in punt 9 genoemde persoon.
 • De banen zijn dagelijks open van 9.00 uur tot 23.00 uur

AVG

Tennisvereniging tennis vereniging de Hoeve hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Klik hieronder op de link, om te bekijken wat Tv de Hoeve aan uw privacybescherming doet:  AVG